Email: info@gpfinancials.com of contact: 00-597-8905076

Begrippenlijst

Aanneemsom
Som waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.

Aannemingsovereenkomst
Overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder om een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een plan en de voorwaarden die in een bestek zijn vastgelegd.

A-B-C-akte
Akte waarbij een onroerende zaak twee maal wordt verkocht, eerst van A aan B en dan van B aan C. De zaak wordt echter maar één maal geleverd, namelijk van A aan C.

Afkoopwaarde
Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij vroegtijdig beeindigen van een levensverzekering. U kunt altijd de afkoopwaarde opvragen (zonder tot afkoop over te gaan).

Afkopen levensverzekering
Het vroegtijdig beeindigen van een levensverzekering.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij deze hypotheekvorm wordt in beginsel niet afgelost, waardoor u een lagere maandlast kunt realiseren. U betaalt namelijk uitsluitend rente en geen premie om een vermogen op te bouwen. Het nadeel is dat de geldlening niet is afgedekt met aflossing op de einddatum, u houdt dus een restschuld.

Afsluitkosten bij oversluiten
Bij een nieuwe hypotheek zal de nieuwe hypotheekverstrekker u afsluitkosten in rekening brengen. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker, wordt meestal 1% over het hypotheekbedrag in rekening gebracht. Bij de berekeningen gaan wij ook hiervan uit.

Afsluitprovisie
De afsluitprovisie is een kostenpost die bij u in rekening wordt gebracht bij het aangaan van een hypotheek door de verstrekker. Vaak bedraagt deze 1% van de hoofdsom, er zijn ook aanbieders die minder of zelfs geen afsluitprovisie in rekening brengen. Deze kosten zijn bedoeld als vergoeding voor het in behandeling nemen en registreren van uw hypotheekaanvraag. De afsluitprovisie is fiscaal aftrekbaar.

Afsluitkosten
Alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van de hypotheek. Denk aan: afsluitprovisie, taxatie-, administratie- en notariele kosten.

Aftrekpost
Een bedrag dat u in mindering mag brengen op uw bruto jaarinkomen. Hierdoor zal uw belastbare inkomen lager worden, waardoor u in veel gevallen geld van de Belastingdienst terug kunt vorderen.

akte
Schriftelijk stuk waarin een feit of een handeling is vastgelegd en dat als bewijs kan dienen.

akte van eigendomsoverdracht
De notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.

akte van splitsing
Een notariële akte die de kadastrale splitsing van een onroerende zaak in appartementsrechten regelt.

Alimentatiebetalingen
Onder alimentatiebetalingen wordt begrepen het bedrag dat u per maand aan alimentatie betaalt voor uw ex-partner. Alimentatie voor de kinderen hoeft u niet in te vullen.

Annuïteiten hypotheek
Hypotheekvorm. Wordt niet meer zoveel gekozen als vroeger. Tijdens de looptijd lost u uw hypotheekschuld langzaam af, hierdoor profiteert u minder van het belastingvoordeel. Zie ook: Alles over de annuïteiten hypotheek

Annuleren
Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen (annuleren). Sommige financiers zullen hiervoor kosten in rekening brengen.

antispeculatiebeding
Bepaling die speculatieve handel in onroerende zaken moet voorkomen, als gemeentelijke bouwgrond wordt gekocht of in erfpacht wordt uitgegeven. Vaak wordt dan bepaald dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn eerst toestemming voor verkoop moet vragen aan de gemeente. Vaak moet dan een deel van de winst afgedragen worden aan de gemeente.

appartementsrecht
Aandeel in een gebouw en de daarbij behorende grond, dat is gesplitst in appartementen. Het appartementsrecht geeft recht op het exclusief gebruik van een deel van het gebouw en/of de grond, bijvoorbeeld een flatwoning, een parkeerplaats of een stuk tuin.

Arbeidsongeschikt
Tijdens de looptijd van een hypotheek kunt u arbeidsongeschikt raken. Hierdoor kan het zijn dat u terugvalt in inkomen en uw hypotheeklasten te hoog worden. Dit risico kunt u vooraf meeverzekeren.

B

Bandbreedte
Diverse nieuwe hypotheken kennen een zgn. rente met een bandbreedte, d.w.z. de rente die u betaalt blijft gelijk zolang de huidige marktrente zich binnen een bandbreedte bevindt. Pas wanneer de marktrente boven of onder de bandbreedtegrens komt, dan wordt uw rente verhoogd of verlaagd.

Bankgarantie
De bank garandeert dat zij op eerste aanmaning uw schuld waarvoor de bank garant staat, voldoet. Na het tekenen van de vooorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom.

Basisaftrek
Als belastingplichtige heeft u een basisbedrag dat u mag aftrekken van uw bruto jaarinkomen. De hoogte van dit bedrag varieert afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie.

Belastbaar inkomen
Het saldo van uw inkomen minus uw aftrekposten vormt uw belastbaar inkomen. Na aftrek van de basisaftrek wordt over het resterende bedrag volgens het schijventarief belast geheven.

Belastingaangifte
Wanneer u in aanmerking denk te komen voor teruggave van belasting of denkt in de omstandheid te zijn dat u meer belasting moet betalen, dan moet u aangifte doen bij de belastingdienst. U kunt hierbij gebruik maken van diverse standaardformulieren.

Belastingaftrek
Diverse posten, zoals hypotheekrente of lijfrentepremies kunnen van uw belastbare inkomen afgetrokken worden.

Belastingplan 2001
Het door minister Zalm en staatssecretaris Vermeend geintroduceerde plan om de Belastinwetgeving in Nederland drastisch te moderniseren. Het oude bronnenstelsel is ernstig verouderd. Hiervoor in de plaats komt het boxenstelsel. Vooral in Europa sluit onze wetgeving hierdoor beter aan bij andere Eurolanden.

Belastingschijven
Indeling van het belastbare inkomen in delen. Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven.

Beleggingsfonds
Samenstelling van investeringen in aandelen, obligaties, onroerend goed en/of andere beleggingsmogelijkheden. Beleggingsfondsen zijn er in alle soorten en maten. Elk beleggingsfonds heeft zijn eigen strategie en doelstelling, waardoor een profiel tussen rendement en risico gemaakt kan worden. Sommige beleggingsfondsen zijn genoteerd aan de effectenbeurs.

Beleggingshypotheek
Hypotheekvorm waarbij de aflossing geschiedt door het ineens aflossen op de einddatum van de hypotheek. Het aflossen gebeurt door het verkopen van het beleggingskapitaal dat tijdens de duur van de hypotheek is opgebouwd.

Bereidstellingsprovisie
Extra afsluitprovisie welke u in rekening wordt gebracht bij het verlengen van de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte.

bestek
Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de te gebruiken materialen, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Op het bestek is de aannemingsovereenkomst gebaseerd. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

bestemmingsplan
Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin de bestemming van de grond is aangegeven. Het bestemmingsplan bevat ook doelen en voorschriften voor het gebruik van de grond en de opstallen.

bewijs van eigendom
Afschrift van de notariële transportakte die in het kadaster is ingeschreven en die door het kadaster gewaarmerkt is.

Bewonersverklaring
Een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van VROM op de hoogte van het feit dat hij/zij de woning een vol jaar heeft bewoond.

BKR
Bijna alle leningen die u aangaat worden geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel (BKR). Deze registratie is van invloed op de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Daarnaast registreert het BKR of u de afbetalingen op deze leningen tijdig voldoet. Zoniet dan kunt u een A-codering krijgen (achterstandscodering). Met zo’n codering is het moeilijk om een hypotheek te krijgen, maar niet onmogelijk.

Blokverwarming
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis.

Boeterente
Als een geldnemer meer aflost op de hypotheek dan vooraf is afgesproken, kan de geldverstrekker over het afgeloste bedrag een boete in rekening brengen.

Boetevrij aflossen
Bij de meeste hypotheken is het mogelijk om zonder boete jaarlijks een extra gedeelte van de hypotheek af te lossen. Dit kan varieren van 10% tot 50% van het geleende bedrag.

Bouwbesluit
Besluit op grond van de Woningwet waarin de overheid minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vaststelt waaraan woningen moeten voldoen.

Bouw- en woningtoezicht
Gemeentelijke dienst die zich bezighoudt met het toezicht op kwaliteit van bestaande woningen, de aanvragen voor vergunningen verwerkt en controleert of deze worden nageleefd.

Bouwrente
Alle rente die de koper tijdens de bouw van een huis aan de aannemer of de geldverstrekker betaalt.

Bouwrijp
Grond die na drainage en inklinking geschikt is om op te bouwen. Vaak zijn ook leidingen aangelegd (riool, gas, water, enzovoort).

Bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die direct of indirect met de grond verbonden is, dan wel direct of indirect steun vindt in de grond.

Bouwdepot
Wanneer u een woning laat bouwen, moeten er op verschillende momenten rekeningen worden betaald. Hiervoor wordt op het moment van het kopen van de grond de gehele hypotheek afgesloten. Het geld wordt gestald op een aparte rekening. Hiervan worden de rekeningen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt u meestal een lagere rente, dan u aan hypotheekrente moet betalen.

Bouwrente
De rente die u bij een nieuwbouwwoning moet betalen aan aannemer en hypotheekverstrekker. Bouwrente wordt vaak meegefinancierd.

Bruto maandlasten
Het bedrag wat u maandelijks verschuldigd bent aan de hypotheekverstrekker.

Brutojaarinkomen
Uw bruto jaarinkomen bestaat uit: inkomen uit arbeid maand/weeksalarissen, vakantiegeld en een eventuele 13e maand. Gebruik alleen cijfers, dus geen punten of komma’s, en rond het bedrag af op hele euro’s.

BTW
Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning bent u BTW verschuldigd. Deze is meestal inbegrepen in de aanneemsom.

Budgetteren
Het opstellen van een compleet overzicht van maandelijkse in- en uitgaven in de oude en nieuwe situatie. U kunt hiervoor op deze site een standaardformulier voor downloaden.

C

Canon
Wanneer de grond waarop uw huis gebouwd is niet in eigendom is, maar in erfpacht, dan bent u jaarlijks verplicht de canon af te dragen. Dit is een soort huur voor de grond. De canon is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

casco
De dragende constructie van een huis plus de buitenafwerking. Het huis is wind- en waterdicht, maar de binnenafwerking moet nog gebeuren.

cascobouw
Woningbouw waarbij de woning casco wordt opgeleverd. De toekomstige bewoners kunnen de woning dan naar eigen inzicht (laten) afbouwen.

combinatiehypotheek
Hypotheek waarin verschillende aflossingsvormen en hypotheek soorten zijn ondergebracht, naar wens met verschillende looptijden, verschillende rentevast perioden en voor verschillende bedragen.

Comparant(en)
De afzonderlijke partijen die betrokken zijn bij een contract.

Conversiekosten
Kosten om over te stappen van de ene naar de andere rentevaste periode of te switchen tussen bandbreedtes.

courtage
Het loon dat de makelaar ontvangt voor verrichte diensten. Het is een variabel percentage van de koopsom. Over het percentage is onderhandeling mogelijk.

Crediteur
Schuldeiser, dwz degene die u de hypotheek verstrekt.

D

dagrente
Rentepercentage dat geldt op het moment dat de hypotheek wordt gesloten. Ook wel marktrente.

depotrente
Rente die een bank vergoedt over het deel van de hypotheek dat nog niet is opgenomen, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwbouwwoningen en bij verbouwingen.

Debiteur
Schuldenaar. Hij/zij die de schuld heeft.

Disagio
U betaalt bij het afsluiten van de hypotheek meer afsluitprovisie, maar betaalt gedurende de eerste rentevaste periode een lagere rente.

E

Effectenhypotheek
Vrij nieuwe hypotheekvorm. Bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen. De hypothecaire lening, een beleggingskapitaal en een overlijdensrisicoverzekering. Zeer veel vrijheid en eigen mogelijkheden. Zie ook: Alles over de effect hypotheek

Effectieve rente
De daadwerkelijk te betalen rente, waarbij inbegrepen de afsluitkosten, frequentie, voor of achteraf betalen en de terugbetaaltermijn.

Eigendomsbewijs/akte
Het door het Kadaster gewaarmerkte bewijs dat u ontvangt na het passeren van de woning bij de notaris.

Eigendomsoverdracht
De overdracht van het eigendom van een onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en de inschrijving daarvan bij het kadaster.

Eigenwoningforfait
De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroende Zaakbelasting) van de woning. De WOZ-waarde is de waarde van de woning in lege staat en wordt door de gemeente bepaald.

Eigenwoningregeling
Belastingmaatregel die geldt voor een eigen woning die het hoofdverblijf is.

Eindheffing
Door de Belastingdienst wordt meestal eerst een voorlopige teruggave verstrekt, waarna u na verloop van tijd een eindheffing ontvangt.

Erfdienstbaarheid
Een last waarmee een erf is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het recht van overpad.

Erfpacht(recht)
Een recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde zou verminderen. Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter de eigenaar een canon.

Euro
De nieuwe Europese munt. Per 1 januari 1999 samengesteld als vervanger van 11 Europese munten (Duitse mark, Nederlandse gulden, Belgische frank, Spaanse peseta, Italiaanse lire, Franse frank, Portugese escudo, Ierse pond, Finse mark, Luxemburgse frank, Oostenrijkse schilling).

Executieverkoop
Gedwongen verkoop van uw huis. Gebeurt wanneer u niet meer aan uw hypothecaire financiele verplichtingen kunt voldoen.

Executiewaarde
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

Expiratiedatum
De datum dat een contract of afspraak afloopt. Bijvoorbeeld de einddatum van een verzekering of rentevaste periode.

Extra aflossen
Het bedrag dat u aflost naast het contractueel vastgelegde bedrag.

F

Financiersvergoeding
De vergoeding die de bouwer van een nieuwbouwwoning vraagt wanneer een huis gekocht wordt tijdens de bouw. Deze vergoeding behelst de inmiddels vervallen bouwtermijnen.

financieringskosten
Kosten die gemaakt worden om de aankoop van een onroerende zaak te financieren, zoals de notariskosten voor de hypotheekakte, de taxatiekosten en de afsluitprovisie.

Fixatieprovisie
Provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevaste periode.

G

garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Organisatie die (toekomstige) eigenaars een financiële en kwalitatieve waarborg biedt als een bouwbedrijf dat bij het GIW is aangesloten nalatig is of failliet gaat.

Garantiecertificaat
Certificaat dat uitgereikt wordt door het Garantie Instituut Woningbouw. Kwaliteitsgarantie. Let op dat u bij het aankopen van een huis met garantiecertificaat dat u binnen de daarvoor gestelde termijn het certificaat op uw naam over laat schrijven.

Gemeenschap van goederen
Een manier van huwen, waarbij beide echtgenoten voor 50% eigenaar worden van de gezamenlijke eigendommen.

Gemeentegarantie
Voorloper van Nationale Hypotheek Garantie.

Gemengde verzekering
Een levensverzekering die tot uitkering komt bij in leven zijn op de vooraf vastgestelde einddatum of bij overlijden voor de einddatum. De gemengde verzekering wordt vaak aan een hypotheek gekoppeld, maar kan ook afzonderlijk worden afgesloten.

Gereedmeldingsformulier
Zodra een premiewoning door de bewoner bewoond kan worden, moet u dit formulier indienen bij de gemeente. Dit formulier dient als feitelijke aanvraag voor de subsidie.

H

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw te bouwen, bijvoorbeeld na afbranden. De herbouwwaarde wordt meestal vermeld in het taxatierapport of is vast te stellen met een herbouwwaardemeter. De herbouwwaarde is het uitgangspunt bij het afsluiten van de opstalverzekering.

Hertaxatie
Opnieuw de waarde van de woning vaststellen. Sommige financiers zullen bij het aflopen van een rentevaste periode een hertaxatie nodig achten om vast te stellen of het onderpand nog voldoende waarde vertegenwoordigt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die persoonlijk voor de gehele schuld kan worden aangesproken.

Hoog-laagconstructie
Wanneer u uw hypotheek wilt aflossen door middel van een levensverzekering kunt u ervoor kiezen om dit te doen via een hoog/laagconstructie. Dit houdt in dat u de eerste jaren een veel hogere premie betaalt, waardoor direct een kapitaal wordt opgebouwd en uw vervolgpremies lager zullen zijn.

huishoudelijk reglement
Reglement waarin de regels staan waaraan een eigenaar van een appartementsrecht zich moet houden. Bijvoorbeeld bepalingen over geluidshinder en het houden van huisdieren.

Huizenprijzen
Alles omvattende term voor de aankoopprijzen van woningen in Nederland. Niet te verwarren met vraagprijzen.

Huurbeding
Clausule in de hypotheekakte waarbij de koper wordt beperkt in zijn vrijheid om de woning te verhuren.

Huurwaardeforfait
De denkbeeldige inkomsten die een woningeigenaar uit de woning kan ontvangen. Oftewel: het bedrag dat de eigenaar zou ontvangen wanneer het huis verhuurd zou worden. Dit bedrag moet bij het inkomen worden opgeteld.

Huwelijkse voorwaarden
Voor het huwelijk wordt vastgelegd welke vermogenbestanddelen aan wij toebehoren. Toekomstig vermogen komt op naam van degene op wiens naam het is ingebracht.

Hybride hypotheek
Nieuwe hypotheekvorm. Combinatie tussen beleggen en sparen. Zie ook: Alles over de hybride hypotheek

Hypothecaire inschrijving
Vermelding in het hypotheekregister voor wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. Wanneer een vast bedrag is ingeschreven dan is er sprake van een bankhypotheek. Bij een vaste inschrijving spreekt men van een dalend hypotheekrecht. De geldverstrekker kan niet meer verhalen dan de openstaande hypotheekschuld plus rente en kosten.

hypotheek
Zekerheidsrecht van een geldverstrekker, om vóór andere schuldeisers zich te kunnen verhalen op de opbrengst van de woning. Hypotheek kan alleen gevestigd worden op een registergoed, zoals bijvoorbeeld een huis.

Hypotheekakte
Het officiele contract tussen schuldeiser en schuldenaar. De hypotheekakte wordt door beide partijen bij de notaris ondertekend. De geldverstrekker zal in het algemeen via volmacht tekenen.

Hypotheekaktekosten
De kosten die de notaris in rekening brengt om de hypotheekakte op te stellen, te passeren en te registreren.

Hypotheekgever
Degene die het hypotheek op de woning geeft in ruil voor het geld. De eigenaar/bewoner.

Hypotheeknemer
Degene die geld leent en hiervoor een onderpand neemt. De geldverstrekker.

Hypotheekofferte
Voorstel van de geldverstrekker waarin staat tegen welke prijs en voorwaarden de hypotheek verstrekt kan worden.

Hypotheekregister
Openbaar register waarin alle hypotheken worden ingeschreven. Voor iedereen toegankelijk bij het Kadaster.

Hypotheekrente
De vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening. Hypotheekrente is aftrekbaar van het belastbare inkomen.

I

Inboedelverzekering
Verzekering die de schade vergoedt aan roerende zaken in en om de woning. Denk aan: tv, meubelen, kleding enz.

inboedel
Alle spullen in een huis die niet aan het pand vastzitten, zoals servies, meubels en gordijnen.

Inkomentoetsing
Bij aanvang van de hypotheek zal de hypotheekverstrekker een werkgeversverklaring en een recente loonstrook verlangen om te toetsen of u voldoende inkomen heeft om de maandelijkse hypotheeklast te kunnen dragen.

J

Jaarinkomen
Het bedrag dat u bruto per jaar ontvangt.

K

Kadaster
Voormalige overheidsinstelling. Houdt zich o.a. bezig met het in kaart brengen van Nederland. In het openbare register kan iedereen informeren wie eigenaar is van een onroerende zaak en of en hoeveel hypotheek erop rust.

Kapitaalverzekering
Verzekering waarin een kapitaal wordt opgebouwd, dat wordt uitgekeerd op de einddatum of bij het voltrekken van een verzekerd evenement. Vaak is de kapitaalverzekering onderdeel van de levenhypotheek. Kijk hiervoor op: Alles over de levenhypotheek

kavel
Perceel grond.

Kettingbeding
Clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed.

keuring, bouwtechnische
Inspectie van een huis om te onderzoeken wat de staat van onderhoud is, welke reparaties nodig zijn en hoeveel deze ongeveer zullen kosten. Ook wel aankoopkeuring genoemd.

Koopovereenkomst
Contract tot koop van de onroerende zaak. In de volksmond wordt dit nog weleens ‘voorlopig koopcontract’ genoemd. Dit is echter niet zo ‘voorlopig’ als het klinkt.

Koopsom
Koopsom kan kosten koper (k.k.) zijn of vrij op naam (v.o.n.)

Koopsubsidie
Met de koopsubsidieregeling wil de regering de keuzevrijheid tussen huren en kopen voor mensen met lagere inkomens bevorderen. Als u binnen de inkomensgrenzen van de Huursubsidiewet valt, dan kunt u in aanmerking komen voor ‘koopsubsidie’. De koopsubsidie verlaagt de hypotheeklasten. De subsidie kan worden toegekend bij de aankoop van een woning of woonwagen met standplaats. Het kopen van een woning is mogelijk tot maximaal € 131.950,- inclusief bijkomende kosten. De benodigde lening mag maximaal € 105.550,- bedragen. Afhankelijk van het inkomen en de hoogte van de hypothecaire lening, bedraagt de koopsubsidie maximaal € 168,14 per maand. De koopsubsidie kan worden aangevraagd bij de geldverstrekker die de hypotheek verstrekt. Koopsubsidie wordt alleen toegekend in combinatie met een lening met NHG. U profiteert zodoende ook nog eens van de voordelen van de NHG.

Kosten Koper (k.k.)
De kosten die gemaakt worden bij de overgang van eigendom zijn voor de koper. Het betreft hier overdrachtsbelasting (6%) en notariskosten. Bijna alle bestaande woningen worden k.k. verkocht. Nieuwbouwwoningen worden meestal vrij op naam (v.o.n.) verkocht. Hierbij zijn de kosten voor de verkoper.

kosten koper (k.k.)
Alle financierings- en aankoopkosten die de koper moet betalen bij de aanschaf van een bestaand huis. Meestal bedragen de kosten koper 10% van de koopsom. Een nieuwbouwhuis wordt “vrij op naam” verkocht. De kosten hiervan zijn lager.

krediethypotheek
Hypotheekvorm waarbij de geldnemer een kredietlimiet afspreekt met de geldverstrekker. Tot aan het maximale bedrag kan de geldnemer geld opnemen en aflossen. Alleen over het opgenomen bedrag is rente verschuldigd. Deze rente is variabel.

kwalitatieve verplichting
Rechten die anderen dan de koper en de verkoper kunnen hebben op een onroerende zaak.

Kwaliteitstoets
Bij premiekoopwoningen dient de subsidieverstrekker (de gemeente) te controleren of de kwaliteit van het huis in overeenstemming is met de prijs.

Kwijting
De schuld is afgelost.

L

Leges
De vergoeding die overheden vragen voor gemaakte administratieve handelingen.

Levenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij de hypotheek aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden wordt afgelost door middel van uitkering van een levensverzekering.

levensverzekering
Verzekering die voor of op een bepaalde moment een eenmalig bedrag of periodieke bedragen uitkeert. Afhankelijk van de polis kan dit moment zijn als de verzekerde is overleden of juist als deze nog leeft. Een levensverzekering kan ook aan een hypotheek gekoppeld zijn.

Lineaire hypotheek
Hypotheekvorm waarbij de aflossing ieder jaar gelijk is. Hierdoor daalt de rentelast gelijkmatig. Nadeel hiervan is dat steeds minder rente kan worden afgetrokken en de hypotheek daardoor relatief steeds duurder wordt (u betaalt relatief meer voor minder).

Loonbelasting

Loonbelastingbeschikking
Wanneer u een loonbeschikking afgeeft, dan ontvangt u uw waarschijnlijke belastingvoordeel niet eens per jaar achteraf, maar vooraf per maand. Dit kan de maandelijkse druk op de hypotheeklast doen verlichten.

looptijd
Contractperiode voor een hypotheek. Meestal is deze 30 jaar, maar korter of langer is vaak ook mogelijk.

M

Maximale hypotheek
Hoeveelheid geld die maximaal door een huishouden geleend kan worden. Meestal is dit 4-6 keer het totale inkomen minus de vaste jaarlijkse kosten en schulden

Meenemen van uw hypotheek
Wanneer u een ander huis gaat kopen dan kunt u uw lage rente voor de resterende rentevaste periode meenemen. U betaalt meestal voor de nieuwe hypotheek lagere afsluitkosten.

Meerwerk
Bij nieuwbouwwoningen is het vaak mogelijk te kiezen uit verschillende extra opties. Deze extra opties kunnen ervoor zorgen dat het hypotheekbedrag verhoogd moet worden.

meer- en minderwerk
De verrekening van de wijzigingen die tijdens de bouw zijn uitgevoerd ten opzichte van wat er bij de aanbesteding in het bestek en de bouwtekeningen was vastgelegd.

meerwaardehypotheek
Dit is een hypotheekvorm waarmee men een hogere hypotheek dan alleen op basis van inkomen kan krijgen zonder hogere maandlasten. De maximale hoofdsom is afhankelijk van inkomen en eigen geld. Met name geschikt voor mensen die een huis bewonen met overwaarde en groter willen gaan wonen.

Middelrente
Wanneer de dagrente lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt, kan het voordelig zijn om uw hypotheek over te sluiten. Dit brengt meestal veel kosten met zich mee. De geldgever kan u in plaats van oversluiten aanbieden om het verschil in de dagrente en uw rente te middelen. Zo betaalt u een lagere rente en heeft u weinig kosten.

minuutakte
Het oorspronkelijke exemplaar van een akte die door de notaris opgemaakt is en die bij hem blijft berusten.

missive
Aanschrijving: een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders die een eigenaar verplicht om bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen.

N

Nationale Hypotheek Garantie(NHG)
Opvolger van gemeentegarantie. Wanneer u voldoet aan de NHG-eisen dan geven zij een garantie af aan de geldverstrekker. Doordat de geldverstrekker zo zeker weet dat zij haar geld terug ontvangt, verstrekken zij u een rentekorting van gemiddeld 0,30%. Aan het verkrijgen van NHG zijn kosten verbonden. NHG is niet in alle gemeenten verkrijgbaar.

Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen(NVM)
Landelijke organisatie van beedigde makelaars in onroerende goederen.

Netto maandlasten
Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast minus de terug te ontvangen belasting.

Nibud
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn.

Niet-zuivering
Een clausule in de hypotheekakte waarmee de geldverstrekker de vrijwillige verkoop van het onroerende goed kan tegenhouden wanneer de waarde waarschijnlijk niet voldoende is om de hypotheek af te lossen.

Nominale rente
Het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt gehanteerd.

Notaris
Elke hypotheek die in Nederland wordt verstrekt moet passeren via de notaris. Hoewel het vaak op hetzelfde moment gebeurt is het een aparte handeling, naast het passeren van het eigendom van de woning. Zie ook: De Notaris.

notariële akte
Akte opgemaakt door notaris.

O

Onbezwaarde eigendom
Het eigendom is niet bezwaard met bijvoorbeeld een hypotheek. Het huis is vrij van hypotheek.

onderaannemer
Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een onderdeel van een bouwwerk uitvoert.

Onderhandse akte
Akte die is opgesteld zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de notaris.

Onderhandse verkoop
Het verkopen van een object op de vrije markt.

onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De marktwaarde van een woning. Dit is ook wel de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding.

onderzetting
Hypotheek: het zekerheidsrecht van een geldverstrekker om vóór andere schuldeisers zich te kunnen verhalen op de opbrengst van de woning. Een hypotheek kan alleen gevestigd worden op een registergoed, zoals bijvoorbeeld een huis.

Onroerend Goed
De grond inclusief alles wat zich daarin of daarop bevindt dat aard- of nagelvast is.

onroerende zaakbelasting
Gemeentelijke belasting die aan eigenaren, gebruikers en huurders wordt opgelegd. Deze belasting is gerelateerd aan de waarde van het object in het economisch verkeer. Huurders betalen het gebruikersdeel, eigenaren betalen zowel het gebruikersdeel als het eigenarendeel.

Ontbindende voorwaarden
Clausule(s) in de koopovereenkomst waardoor in de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris onder bepaalde voorwaarden de koop alsnog ontbonden kan worden. De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarde is dat de koop wordt ontbonden wanneer geen financiering kan worden verkregen tegen de gebruikelijke tarieven en voorwaarden.

Open eind clausule/constructie
Clausule/voorwaarde waardoor de looptijp van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen kunnen worden verlengd.

Oplevering
Het moment waarop het bouwbedrijf de woning daadwerkelijk overdraagt aan de koper

opstal
De bouwmaterialen en de constructie van een huis plus alle materialen die aan het pand vastzitten. Ook een schuur en een garage horen bij de opstal.

opstalverzekering
Verzekering van een gebouw met eventuele bijgebouwen tegen onder andere brand- en stormschade.

optie
Afspraak waarbij de verkoper de koper bedenktijd geeft en tussentijds niet met andere belangstellenden onderhandelt. Duurt meestal een paar dagen.

Optima
Optima is een onafhankelijke landelijk werkende financiële dienstverlener. Zij helpen particuliere klanten met totaal Financieel Advies. Optima heeft 80 medewerkers, 30 eigen adviseurs en 25 aangesloten kantoren. Optima voldoen aan alle wettelijke eisen om in verzekeringen en andere financiële diensten te mogen bemiddelen. Haar medewerkers worden maandelijks geschoold om hun kennis actueel en op zeer hoog niveau te houden. Diverse adviseurs beschikken over branche-erkenningen, zoals Erkend Hypotheekadviseur en Financieel Planner. Optima doet zaken met ruim 50 banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers en vermogensbeheerders. Zij zijn volledig vrij in hun advisering. Optima is op geen enkele wijze verplicht om uw producten op welk gebied dan ook bij een bepaalde bank, verzekeraar, hypotheekverstrekker of vermogensbeheerder onder te brengen. Zo behartigen zij altijd uw belangen.

Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van het nieuwe huis en de verkoop van het oude huis. Bij het meenemen van de hypotheek loopt de oude hypotheek veelal gewoon naast de nieuwe door, totdat het oude huis verkocht is.

overdracht
Levering van een onroerende zaak door inschrijving van de akte van overdracht bij het kadaster.

Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij verkoop van een onroerende zaak. In 2000 6% van de koopsom minus een bedrag voor overname van de roerende goederen. Verkoopt u binnen een periode van 6 maanden uw huis door, dan betaalt de koper van uw huis slechts overdrachtsbelasting over het verschil tussen de eerste en de tweede koopsom. Omdat dit voordeel eigenlijk aan u toekomt, kunt u een clausule in de koopovereenkomst opnemen, waarin dit geregeld wordt.

Overhevelingstoeslag
Sinds 1-1-1990 komen diverse premies voor rekening van de werknemer. Om dit te vergoeden ontvangen werknemers een toeslag op het inkomen.

Overige bestedingen
Overige bestedingen: het gedeelte van de te financieren overwaarde dat niet besteed wordt aan woningverbetering. Voorbeelden zijn een auto, boot, belegging of bijvoorbeeld het dichten van een pensioengat.

Overlijdensrisico-verzekering
Verzekering die tot uitkering komt bij overlijden van de verzekerde. Zit vaak ‘verstopt’ in een beleggingsverzekering.

Oversluiten
Wanneer de actuele rentestand lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt, kan het interessant zijn om uw oude hypotheek in te lossen en een nieuwe hypotheek tegen de actuele rente af te sluiten. Laat u hierbij goed adviseren!

Overwaarde
De extra financiële ruimte die ontstaat doordat de marktwaarde van een huis hoger ligt dan de oorspronkelijke koopsom en/of doordat een deel van de hypotheek is afgelost.

P

Partnergegevens
Partnergegevens: de gegevens van de partner die mee moeten wegen in het advies. Gegevens als inkomen, geslacht en leeftijd zijn onder andere van belang voor het maximaal te lenen bedrag en de samenstelling van een levensverzekering.

Passeren
De formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. De verkoper en geldverstrekker tekenen veelal per volmacht. Zo hoeven zij niet op het werkelijke moment van passeren bij de notaris aanwezig te zijn.

perceel
Een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond of een pand.

planschade
Schade die de eigenaar van een onroerende zaak kan lijden als een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt.

precariobelasting
Gemeentelijke belasting voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water. Bijvoorbeeld een erker boven de straat.

premiedepot
Een geblokkeerde spaarrekening waaruit premies worden gestort voor de levensverzekering van een spaar- of levenhypotheek. Alleen mogelijk met eigen geld.

preventief onderhoud
Onderhoud dat toekomstige gebreken voorkomt.

Passeren
De formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. De verkoper en geldverstrekker tekenen veelal per volmacht. Zo hoeven zij niet op het werkelijke moment van passeren bij de notaris aanwezig te zijn.

Premiedepot
Geblokkeerde rekening, waarui automatisch premiebetalingen voor verzekeringen worden gedaan.

Premiekoopwoning

Premievrij maken
Een mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde, een levensverzekering te laten doorlopen zonder er premies voor te betalen.

Projectkorting
Bij nieuwbouwprojecten kunnen geldverstrekkers besluiten om rentekorting of korting op de afsluitprovisie te geven.

Pro Resto hoofdsom
zie: Restantschuld.

R

recht van opstal
Een beperkt zakelijk recht om in, op of boven de onroerende zaak van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.

recht van parate executie
Recht van de hypotheekhouder van een eerste hypotheek om de verbonden zaak te laten verkopen als de hypotheekgever zijn verplichtingen niet nakomt.

reinigingsheffing
Gemeentelijke heffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

Rekenrente
De rente die levensverzekeringsmaatschappijen moeten vergoeden over het in de verzekering opgebouwde kapitaal.

Rentebedenktijd
Periode waarin het mogelijk is om op elk gewenst moment de rente voor een bepaalde periode vast te zetten tegen de op dat moment geldende rente. Rentebedenktijd is een wijze optie wanneer u verwacht dat op korte termijn de rente gaat dalen.

Rente bijschrijven
De (maandelijkse) rentelast niet betalen, maar op te tellen op de hypotheeksom.

rente, effectieve
Geeft de werkelijke lasten van een hypotheek weer. In de berekening zijn alle kosten, de fiscale gevolgen en de betaalfrequentie meegenomen. Op basis hiervan kunt u hypotheken vergelijken.

rente, variabele
Rentepercentage voor een hypotheek dat mee varieert met de rentestand op de geldmarkt.

rentevaste periode
Een door de geldverstrekker en de koper afgesproken termijn waarbinnen de rente vastligt. Deze periode ligt tussen de één en de dertig jaar.

renteverlies tijdens de bouw
Financieringskosten van termijnbetalingen voor bouw- en grondkosten gedurende de bouw tot het moment van gereedkoming.

renvooi
Lijst van symbolen en hun betekenis bij een bouwtekening.

royement, Akte van
Met een akte van royement wordt een hypotheek die is afgelost, doorgehaald in het hypothekenregister van het kadaster.

ruilverkaveling
Samenvoeging van het grondeigendom van verschillende eigenaren, gevolgd door een nieuwe verdeling. Bedoeld om grondversnippering tegen te gaan.

Rentevaste periode
De hypotheekrente wordt bij het afsluiten van de hypotheek voor een bepaalde periode overeengekomen (bijvoorbeeld 5,of 10 jaar). Na de rentevaste periode wordt de rente op de renteherzieningsdatum aangepast aan de dan geldende rentestand, voor een nieuwe door u te kiezen periode.

Renteherziening
Na afloop van een rentevaste periode ontvangt u automatisch een nieuw rentevoorstel van de geldverstrekker.

Rentemarge
De hypotheekrente is niet vast, maar blijft gelijk wanneer de actuele rente binnen een marge/bandbreedte blijft.

Restantschuld
De restantschuld van de oorspronkelijke lening na aftrek van alle gedane aflossingen.

Rijksrekenrente
zie: Rekenrente.

Roerende zaken
Alles wat niet tot de onroerende zaken behoort.

S

schoonheidscommissie (welstandscommissie)
Commissie die door de gemeenteraad is aangewezen en die advies uitbrengt over de esthetische kant van een bouwwerk. De commissie beoordeelt alleen het uiterlijk en de ligging, en niet de constructie.

servicekosten
Kosten die betaald worden voor gemeenschappelijke zaken in een appartementsgebouw, zoals de opstalverzekering, de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en een reservering voor groot onderhoud.

servituut
Een zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld de erfdienstbaarheid van recht van overpad.

sleutelklaar
Woning die geheel afgebouwd is en zo betrokken kan worden.

sleutelverklaring
Regeling tussen de koper en de verkoper van een onroerende zaak, waarbij afgesproken wordt dat de koper het feitelijk gebruik van de woning al krijgt vóór de juridische levering heeft plaatsgevonden, dit onder uitdrukkelijke voorwaarden.

sociale koopsector
Koopwoningen die door de overheid gesubsidieerd zijn.

sociale woningbouw
Woningen voor minder draagkrachtigen met overheidssubsidie.

Spaarhypotheek
Hypotheekvorm. Naast de rente voor de hypotheek betaalt u premie voor een spaarverzekering. Met deze spaarverzekering spaart u voor het aflossen van de hypotheek op de einddatum. Daarbij heeft u de zekerheid dat de hypotheek op de einddatum precies wordt afgelost. In geval van eerder overlijden wordt de hypotheek ook geheel afgelost.

splitsingsvergunning
Vergunning die nodig is voor de splitsing in appartementsrechten.

Stabielrente
Extra rentemogelijkheid. Zie: Rentemarge.

stadsverwarming
Verwarmingssysteem waarbij warmte en soms ook warm water met een buizenstelsel vanuit een centraal punt naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen cv-ketel.

stichtingskosten
Het totaal aan kosten voor de koop van een nieuwbouwwoning.

streekplan
Provinciaal plan dat in hoofdlijnen de toekomstige ontwikkelingen beschrijft in de ruimtelijke ordening van (een deel van) de provincie.

structuurplan
Een plan dat door de gemeenteraad is opgesteld, waarin de hoofdlijnen staan van toekomstige ontwikkelingen binnen een gemeente.

successierechten
Een belasting op bezit dat door overlijden of schenken wordt overgedragen. De nieuwe eigenaar betaalt deze belasting.

Starterslening
De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) biedt een product dat koopwoningen makkelijker bereikbaar maakt: de Starterslening. De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de koper. Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is, in ieder geval, de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt, op basis van uw dan geldende persoonlijke situatie, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden. Indien dit het geval is dan wordt de starterslening aangepast aan uw nieuwe, persoonlijke situatie. Voor de Starterslening wordt een tweede hypotheek gevestigd op de woning. De Starterslening is in een beperkt aantal gemeenten mogelijk. Iedere gemeente stelt zelf de voorwaarden vast om in aanmerking te komen. De aanvrager moet echter altijd een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie.

T

Taxatie
Waardebepaling door taxateur. In Nederland vereisen de geldverstrekkers een taxatie(rapport) om de waarde van het huis vast te stellen. Aan de hand van de executiewaarde wordt bepaald of de waarde van het onderpand de lening voldoende afdekt.

Taxatierapport
Het rapport dat wordt opgesteld na taxatie.

Tophypotheek
We spreken over een tophypotheek wanneer u het maximale bedrag leent dat u aan de hand van de hoogte van uw inkomen wordt verstrekt.

transport
De overdracht van het eigendom of het gebruiksrecht van een onroerende zaak. Het transport vindt plaats door middel van een notariële akte.

Tweede hypotheek
Bij voldoende overwaarde kunt u een tweede hypotheek op uw woning nemen om bijvoorbeeld extra geld voor een verbouwing vrij te maken.

U

Uitwinning
Rechtsvordering om iemand het eigendom van een zaak over te nemen, bijvoorbeeld door het niet betalen van de hypotheeklast.

Unifersal life
Verzekeringsconstructie waarbij maandelijks het overlijdensrisicogedeelte van de verzekering opnieuw wordt berekend. Uitgangspunten zijn hierbij de opgebouwde waarde in de polis en de leeftijd van de verzekerde ten opzichte van het verzekerde bedrag.

Unit Linked
Verzekeringsconstructie waarbij premies worden belegd in paricipaties(unit’s) in een beleggingsfonds.

utiliteitsgebouw
Een gebouw met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld een school en een ziekenhuis. Ook fabrieken en kantoren zijn utiliteitsgebouwen.

V

Variabele rente
Het te betalen rentepercentage wordt dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal vooraf of achteraf opnieuw vastgesteld aan de hand van de dan geldende dagrente.

vereniging Eigen Huis
Consumentorganisatie voor (toekomstige) eigenaars van woningen.

vereniging van Eigenaren (VVE)
Wie eigenaar is van een appartement is lid van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Deze vereniging ontstaat na de kadastrale splitsing in appartementsrechten. Een VVE behartigt de gezamenlijke belangen van de eigenaren en kan zorgen voor groot onderhoud en schoonmaak, en bepaalt de hoogte van de servicekosten. Als er sprake is van een “slapende” VVE worden geen servicekosten betaald en wordt er ook niet vergaderd.

Verblijvingsbeding
Clausule waardoor vastgelegd is wat er gebeurt bij het overlijden van de partner bij ongehuwd samenwonenden. Hiermee wordt voorkomen dat de achterblijver uit het huis gezet kan worden door eventuele erfgenamen.

Verbouwing
Bij een verbouwing gaat het vaak om werkzaamheden die de waarde van de woning verhogen. De kosten van nieuwe meubels, vloerbedekking en dergelijke kunt u hier niet meetellen.

vernieuwbouw
Een woning zodanig renoveren dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van een nieuwbouwwoning.

vervroegde aflossing
Het geheel of gedeeltelijk aflossen van een lening voordat de volledige termijn is verstreken waarvoor de lening is aangegaan.

verwervingskosten
De prijs die men voor een onroerende zaak moet betalen.

Voorlopige teruggaaf
Een eigen woning bezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost inkomstenbelasting. Dat leidt tot een belastingteruggave, die in plaats van per jaar achteraf ook per maand achteraf kan worden uitbetaald. U ontvangt dan een voorlopige teruggave rechtstreeks van de Belastingdienst. Eventueel te veel of te weinig terugontvangen belasting wordt achteraf verrekend met de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Vrije verkoop waarde
Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. De waarde die een woning heeft wanneer het onderhands, dus zonder tussenkomst van een officieel bevoegd verklaarde instantie of ambtenaar, wordt verkocht. Dus eigenlijk op de normale wijze, bijvoorbeeld via een makelaar in plaats van een huizenveiling.

vrij op naam (v.o.n.)
Financierings- en aankoopkosten die u moet betalen als u een nieuwbouwhuis koopt. Meestal bedragen deze 6% van de koopsom.

vrije vestiging
Mogelijkheid om een woning in gebruik te nemen zonder dat daarvoor een vergunning vereist is.

Verpanding
Het overdragen van een recht aan een ander door middel van een akte van verpanding. Dit kunnen de rechten van een levensverzekering of subsidie zijn.

Verwervingskosten
Alle kosten die gemaakt moeten worden om een onroerende zaak in eigendom te krijgen. vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX) Een nota waarin de rijksoverheid de inrichting en het beheer van ruimte regelt. Tot 2005 zullen circa 650.000 woningen gebouwd worden in speciaal daarvoor aangewezen locaties dichtbij de grote steden: Vinex-locaties.

W

wet voorkeursrecht gemeenten
Deze wet houdt in dat een verkoper zijn onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aan moet bieden. Een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op een onroerende zaak als die in het kader van het ruimtelijk beleid zou moeten worden aangekocht.

woningvoorraad
Het totaal van koop- en huurwoningen die voor bewoning geschikt zijn. woonzorgcomplex (wozoco) Gebouw voor ouderen die niet meer helemaal zelfstandig kunnen of willen wonen. Biedt een combinatie van beschermd wonen en zorg. WOZ

Wet waardering onroerende zaken.
WOZ-waarde Voor de bepaling van het eigenwoningforfait gaat de fiscus uit van de WOZ-waarde van uw huis. WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde wordt door de gemeente bepaald en aan iedere huiseigenaar meegedeeld via een beschikking. De nieuwste WOZ-waarde is vastgesteld op basis van de waarde per 1 januari 1999 en geldt voor vijf jaar (u heeft deze in 2001 toegestuurd gekregen). De WOZ-waarde is in de regel lager dan de vrije verkoopwaarde van uw huis.

Z

zakelijk recht
Een absoluut recht dat tegenover iedereen te handhaven is, bijvoorbeeld het eigendomsrecht of de hypotheek.